Trese Aggreko ta nifiká gastunan pa e kompania i komunidat