Andromedaweg 1

0
Andromedaweg 1
EXECUTORIALE VERKOOP
Op dinsdag 2 maart 2021 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr.
E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Schout Bij Nacht Doormanweg 65, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van:
een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao op “CERRITO”, ter grootte van eenduizend tien vierkante meter (1.010m²), kadastraal bekend als Tweede District, Sectie A nummer 822, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als Andromedaweg 1.
Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.
De veilingsvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingskosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingskosten.
Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één zitting.
De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling aan- of op te houden, dan wel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Notariskantoor Simon & Steenbaar
Schout Bij Nacht Doormanweg 65
Curaçao
Telefoon : +5-999-737 1117
Fax : +5-999-737 1115
Website : www.simon-steenbaar.com

This function has been disabled for èxtra.