Aztekenweg nummer 12

0
Aztekenweg nummer 12

EXECUTORIALE VERKOOP/ FINDISHI donderdag 8 september 2022

Op donderdag 8 september 2022, om of omstreeks 11:00 uur, zal ten overstaan van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng of diens waarnemer, te zijnen kantore aan Mercuriusstraat 15, Curaçao, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van:

een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “Groot Kwartier”, ter grootte van éénhonderd tweeënnegentig vierkante meter (192 m2), nader omschreven in meetbrief nummer 167 van 1955, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als Aztekenweg nummer 12, en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

De inzetprijs bedraagt NAf. 41.250,00 (éénenveertigduizend tweehonderd vijftig
Gulden Nederlands Antilliaans Courant)

Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

De veilcondities zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingkosten.

Alle geïnteresseerden dienen zich aan te melden door een e-mail te sturen naar huang@nphuang.com of te bellen naar 462-8111. Aanmelding is mogelijk tot en met 7 september 2022 23:59 uur en dient de volgende informatie te vermelden: voornaam en achternaam, telefoon-/mobiele nummer, e-mailadres en het object waarin men interesse heeft. De aanmelding geldt voor de persoon die zijn/haar naam heeft doorgegeven. Het is de “aanmelder” niet toegestaan om één (1) of meer extra personen mee te nemen naar de veiling. Het vertonen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.
Slechts de personen die zich hebben aangemeld, kunnen aanwezig zijn tijdens de veiling.

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen. Tevens behoudt de executant zich het recht voor de locatie van de veiling te veranderen. Een wijziging in de locatie van de veiling zal uiterlijk één (1) dag vóór de veiling bekend worden gemaakt.

De veiling zal plaatsvinden volgens de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hetgeen onder meer inhoudt dat de veiling bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) zal geschieden in één zitting.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Notarispraktijk Hu-A-Ng
Mercuriusstraat 15, Curaçao
Tel: +5999 462-8111
Fax: +5999 462-8144 E-mail: huang@nphuang.com
www.nphuang.com

This function has been disabled for èxtra.