Bayside 9

0
Bayside 9
Op donderdag 6 mei 2021, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning:
A. het appartementsrecht, bestaande uit het vijftig/zeshonderd
zevenentwintigste (50/627) aandeel in de navolgende percelen grond,
gelegen in het tweede district van Curaçao te “Jan Thiel alias
Damasco”:
a.het perceel omschreven in meetbrief nummer 530 van 10 juni
2008, ter grootte van zeshonderd drie en tachtig vierkante meter
(683m²);
b.het perceel omschreven in meetbrief 1285 van 7 september 2007,
ter grootte van vijf duizend vijfhonderd negen vierkante meter (5.509m²);
met het daarop gebouwde appartementencomplex BIII, genaamd
“Bayside”, bestaande uit twaalf (12) garageboxen, acht (8) kelders,
één (1) exploitatieruimte en twaalf (12) woningen,
complexaanduiding 765A/2008, appartementsindex 9, welk
appartementsrecht de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik
van de woning op de begane grond met souterrain op de begane rond
en een garage op de begane grond, beide op de aan de splitsingsakte
gehechte splitsingstekening aangeduid met nummer 9;
B. het één/eenhonderd een en twintigste (1/121) onverdeeld aandeel in
twee percelen grond te “Jan Thiel Alias Damasco”, ter grootte van elf
duizend tweehonderd acht vierkante meter (11.208 m²) en
eenhonderd zeven en vijftig vierkante meter (157 m²), nader
omschreven in meetbrieven nummers 1287 en 1288 van 10 september
2007, op welke percelen grond de wegen, transformatorhuisjes,
zwembad met terras, gazebo’s, speelterrein, de hoofdwegen, de
voetpaden, de groenvoorzieningen, de parkeervoorzieningen in de
bermen, waterzuiveringsinstallatie en de riolering en overige
gemeenschappelijke voorzieningen zijn casu quo zullen worden
aangelegd.
De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd zal worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij voornoemde notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR MOERDIJK & PALM
Rooi Catootjeweg 1, alhier.
Tel.: 736-5222
Fax: 736- 5223
www.notaris.cw

This function has been disabled for èxtra.