Blok E nummer II

0
Blok E nummer II
EXECUTORIALE VERKOOP
Op vrijdag 16 april 2021, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning:
a.het tot 5 november 2030 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, ter grootte van 1.410m2, gelegen in het tweede district van Curacao aan de Emancipatie Boulevard in de Vrije Zone, kadastraal bekend als Afdeling 5, Sectie 6L nummer 53, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Blok E nummer II; en
b. het tot 17 juli 2028 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, ter grootte van 1.200m2, gelegen in het tweede district van Curacao in de “Economische Zone”aan de Emancipatie Boulevard te Koningsplein, kadastraal bekend als Afdeling 5, Sectie 6L nummer 81, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Blok E nummer III.
De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een schriftelijk bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.
NOTARISKANTOOR NAALDIJK
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32
Tel: 461-2219/fax:461-2422.

This function has been disabled for èxtra.