E X E C U T O R I A L E V E R K O O P

0
E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P

E X E C U T O R I A L E V E R K O O P

Op dinsdag 14 december 2021, des ochtends om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning:

– het tot vier en twintig maart tweeduizend vijf en zestig lopend recht van
erfpacht op een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, ter
grootte van tweeduizend vijfhonderd veertig vierkante meter (2.540 m2),
kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A nummer 1522, met het daarop
gebouwde, plaatselijk bekend als Penstraat 300, voorheen bekend als
Penstraat 300, 302, 304, 306, 312, 314, 322 en 344, beter bekend als
“Stadshuis de Goede Hoop”, welke onroerende zaak een beschermd
monument in de zin van artikel 6 van de Monumenteneilandsverordening
Curaçao1990 (AB. 1990 no. 5) is en welke onroerende zaak in oude
eigendomstitels als volgt is omschreven:
“een stuk grond genaamd “de Goede Hoop” rondom door eenen steenen
trankeer ingesloten, met het daarop staande hoofdgebouw en
onderscheidene bijgebouwen, gelegen in het Stadsdistrict dezes eilands
Pietermaai in de derde wijk onder nummer 184 aan de Zuidzijde van den weg
naar Vianen, benoorden het zeestrand, met het voorregt om eene stelling of
hoofd tot aanlanden ten mogen laten aanleggen mits daardoor het pad of
strand voor de voorbijgangers niet belemmerde”;
– een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, ter grootte van
eenduizend vijfhonderd negentien vierkante meter (1.519 m2), kadastraal
bekend als Stadsdistrict sectie A nummer 5433 met het daarop gebouwde
plaatselijk bekend als Penstraat z/n en al hetgeen verder daartoe door aard,
bestemming of natrekking behoort;
– een perceel grond gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao aan de Penstraat,
ter grootte van eenduizend tweehonderd vierkante meter (1.200m2),
kadastraal bekend als Stadsdistrict, sectie A, nummer 1523, met het daarop
gebouwde, plaatselijk bekend als Penstraat 330, en al hetgeen verder
daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort;
– een perceel grond gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao aan de Penstraat,
ter grootte van negen en vijftig vierkante meter (59 m2), kadastraal bekend
als Stadsdistrict, sectie A, nummer 5534 en al hetgeen verder daartoe door
aard, bestemming of natrekking behoort;
– een perceel grond gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao aan de Penstraat,
ter grootte van driehonderd zestien vierkante meter (316 m2), kadastraal
bekend als Stadsdistrict, sectie A, nummer 5533 en al hetgeen verder
daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort;
– een perceel grond gelegen op Curaçao, ter grootte van tweehonderd zeven en
vijftig vierkante meter (257m2), kadastraal bekend als Stadsdistrict, sectie
A, nummer 5148, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Penstraat
376 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking
behoort;
– een perceel grond gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, ter grootte van
tweehonderd zeventig vierkante meter (270 m²), kadastraal bekend als
Stadsdistrict, Sectie A, nummer 6052 met het daarop gebouwde plaatselijk
als Penstraat 348 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of
natrekking behoort;
– een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, ter grootte van
zes en dertig vierkante meter (36 m2), kadastraal bekend als Stadsdistrict
sectie A nummer 6049 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of
natrekking behoort;
– een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, ter grootte van
drie en zeventig vierkante meter (73 m2), kadastraal bekend als Stadsdistrict
sectie A nummer 5535 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of
natrekking behoort,
– een perceel grond, ter grootte van tweehonderd en vijftig vierkante meter
(250 m2), gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, kadastraal bekend als
Stadsdistrict sectie A nummer 143, plaatselijk bekend als Penstraat 388 en al
hetgeen daartoe door aard, bestemming en natrekking behoort;
– een perceel grond, ter grootte van eenhonderd zes en dertig vierkante meter
(136 m2), gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, kadastraal bekend als
Stadsdistrict sectie A nummer 5737, plaatselijk bekend als Penstraat 384 en
al hetgeen daartoe door aard, bestemming en natrekking behoort.

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd zal worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij voornoemde notaris uitbrengen.
NOTARISKANTOOR MOERDIJK & PALM
Rooi Catootjeweg 1, alhier.
Tel.: 736-5222 Fax: 736- 5223
E-mail: [email protected] www.notaris.cw

This function has been disabled for èxtra.