EXECUTORIALE VERKOPING

0
EXECUTORIALE VERKOPING

EXECUTORIALE VERKOPING

Op dinsdag 30 november 2021 des morgens omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. A.R. Chatlein, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore te Rooi Catootjeweg 16, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van:
het tot vijftien mei tweeduizend drieëndertig lopend recht van erfpacht op een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “Soledad”, ter grootte van zevenhonderd vijfenvijftig vierkante meter (755m²), nader omschreven in meetbrief nummer 160 van zeventien april negentienhonderd tweeënzeventig, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Kaya Orfeo 17 (voorheen genaamd Soledad bij Janboos 17) en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

De veilingvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemd notaris.
Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingkosten.

Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één zitting.

Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling aan- of op te houden, danwel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Notariskantoor Chatlein
Rooi Catootjeweg 16
Curaçao.
Telefoon: 738 1414
E-mail: [email protected]

This function has been disabled for èxtra.