EXECUTORIALE VERKOPING

0
EXECUTORIALE VERKOPING
EXECUTORIALE VERKOPING
Op 26 februari 2021 des morgens omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. A.R. Chatlein, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore te Rooi Catootjeweg 16, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van: een perceel grond, gelegen in het tweede district van Curaçao, deel uitmakende van de Plantage Brakkeput Abou, bekend als kavel 228 van fase 2 van het verkavelingsplan Brakkeput Abao, ter grootte van zeshonderd negenennegentig vierkante meter (699m²), nader omschreven in meetbrief nummer 383 van zesentwintig augustus tweeduizend vier, met het daarop gebouwde,
en al hetgeen door aard, bestemming en natrekking behoort.
De veilingvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemd notaris.
Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten of van de inzetsom vermeerderd met de veiling-kosten.
Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één zitting.
Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.
In verband met de Covid-19 pandemie en ter handhaving van (o.a.) de regel van “social distancing” verzoeken wij  alle geïnteresseerden zich vóór (dag van veiling) om 00.01 aan te melden door een e-mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar 738-1414.
Aanmelding dient de volgende informatie te vermelden: voornaam en achternaam, telefoon-/mobiele nummer, e-mailadres en het object waarvoor men interesse heeft.
De aanmelding geldt voor de persoon die zijn/haar naam heeft doorgegeven. Het is de “aanmelder” niet toegestaan om één (1) of meer extra personen mee te nemen naar de veiling. Het vertonen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Tevens is het dragen van een mondkapje is verplicht.
De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling aan- of op te houden, danwel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Notariskantoor Chatlein
Rooi Catootjeweg 16
Curaçao.
Telefoon : 738 1414
Fax : 738 1400

This function has been disabled for èxtra.