F.D. Rooseveltweg 11, 11A en 13.

0
F.D. Rooseveltweg 11, 11A en 13.

EXECUTORIALE VERKOOP

Op donderdag 20 oktober 2022, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning:

1. een perceel grond gelegen in het tweede district van Curacao
te “Thorenquest” groot vijfhonderd vijf en negentig vierkante
meter (595m2), nader omschreven in meetbrief nummer 312
van vijf en twintig juli negentienhonderd tachtig;
2. een perceel grond gelegen in het tweede district van Curacao
te “Thorenquest”, groot achthonderd en tachtig vierkante
meter (880m2), nader omschreven in meetbrief nummer 44
van zeventien februari negentienhonderd vijf en zeventig;
3. een perceel grond gelegen in het tweede district van Curacao
te “Thorenquest”, groot vierhonderd drie en zeventig
vierkante meter (473m2), nader omschreven in meetbrief
nummer 230 van twee augustus negentienhonderd zeven en
zestig;
4. een perceel grond gelegen in het tweede district van Curacao
te “Thorenquest”, ter grootte van vierhonderd twee en veertig
vierkante meter (442m2), nader omschreven in meetbrief
nummer 322 van tweeduizend twee en twinig,met het op die
percelen gebouwde, plaatselijk bekend als
F.D. Rooseveltweg 11, 11A en 13.

De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten.

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een schriftelijk bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR NAALDIJK
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32
Tel: 461-2219/fax:461-2422.

This function has been disabled for èxtra.