GROTE BERG kavel nummer R-15

0
GROTE BERG kavel nummer R-15

EXECUTORIALE VERKOOP

Op dinsdag 27 september 2022 des voormiddags om of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr.
E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Schout Bij Nacht Doormanweg 65, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van:

een perceel grond, gelegen in het Derde District van Curaçao te “GROTE BERG”, bekend als kavel nummer R-15 van het verkavelingsplan “GROTE BERG”, ter grootte van vijfhonderd elf vierkante meter (511m²), nader omschreven in meetbrief nummer 596 van tweeduizend zes, met het daarop gebouwde.

Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

De veilingsvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingskosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingskosten.

Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één zitting.

Het minimale bod dat door de Bank wordt verlangd bedraagt:
NAf.75.000,–.

De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling aan- of op te houden, dan wel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Notariskantoor Simon & Steenbaar
Schout Bij Nacht Doormanweg 65
Curaçao
Telefoon : +5-999-737 1117
Fax : +5-999-737 1115
Email : info@simon-steenbaar.com
Website : www.simon-steenbaar.com

This function has been disabled for èxtra.