Hotel Otrobanda

0
Hotel Otrobanda
E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P
“Hotel Otrobanda”
Op donderdag 27 juni 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning:
het tot twee maart tweeduizend dertig lopend recht van erfpacht op een perceel grond, ter grootte van zevenhonderd zestig vierkante meter (760 m2), gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao aan de Klipstraat, Rouvilleweg, kadastraal bekend als Stadsdistrict, Sectie B nummer 2971, met het daarop gebouwde bekend als hoek Breedestraat/De Rouvilleweg, plaatselijk bekend als Hotel Otrobanda en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.
De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd zal worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.
Het minimum bod dat door de executant verlangd wordt bedraagt Naf 11.000.000,00.
NOTARISKANTOOR MOERDIJK & PALM
Rooi Catootjeweg 1, alhier.
Tel.: 736-5222Fax: 736- 5223
E-mail: info@notaris.cwwww.notaris.cw

This function has been disabled for èxtra.