Jongbloed 6D

0
Jongbloed 6D
EXECUTORIALE VERKOOP/ FINDISHI
donderdag 4 maart 2021
Op donderdag 4 maart 2021, om of omstreeks 11:00 uur, zal ten overstaan van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng of diens waarnemer, te zijnen kantore aan Mercuriusstraat 15, Curaçao, dan wel een nader te bepalen locatie, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao worden gehouden van:
een perceel grond gelegen in het Tweede District van Curaçao op JONGBLOED, ter grootte van vierhonderd zevenenzeventig vierkante meter (477m2), nader omschreven in meetbrief nummer 415 van 2011, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als Jongbloed 6D, en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.
De inzetprijs bedraagt Naf. 187.500,00 (eenhonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd Gulden Nederlands Antilliaans Courant).
Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.
De veilcondities zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris. Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingkosten.
In verband met de COVID-19 pandemie en ter handhaving van (o.a.) de regel van “social distancing” dienen alle geïnteresseerden zich aan te melden door een e-mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar 462-8111. Aanmelding is mogelijk tot en met 3 maart 2021 23:59 uur en dient de volgende informatie te vermelden: voornaam en achternaam, telefoon-/mobiele nummer, e-mailadres en het object waarin men interesse heeft. De aanmelding geldt voor de persoon die zijn/haar naam heeft doorgegeven. Het is de “aanmelder” niet toegestaan om één (1) of meer extra personen mee te nemen naar de veiling. Het vertonen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.
Vóór het betreden van de ruimte waar de veiling wordt gehouden, zal men gebruik moeten maken van de aanwezige alcohol (70%) danwel “hand sanitizer”. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Slechts de personen die zich hebben aangemeld, kunnen aanwezig zijn tijdens de veiling.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen. Tevens behoudt de executant zich het recht voor de locatie van de veiling te veranderen, indien niet kan worden voldaan aan de eisen/maatregelen inzake de COVID-19 pandemie. Een wijziging in de locatie van de veiling zal uiterlijk één (1) dag vóór de veiling bekend worden gemaakt.
De veiling zal plaatsvinden volgens de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hetgeen onder meer inhoudt dat de veiling bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) zal geschieden in één zitting.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Notarispraktijk Hu-A-Ng B.V.
Mercuriusstraat 15, Curaçao
Tel: +5999 462-8111
Fax: +5999 462-8144
Website: www.nphuang.com

This function has been disabled for èxtra.