KAYA ALDERLIESTE NUMMER 4

0
KAYA ALDERLIESTE NUMMER 4

EXECUTORIALE VERKOPING

Op woensdag, 12 oktober 2022 des morgens omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. A.R. Chatlein, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore te Rooi Catootjeweg 16, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van:

het tot vijftien maart tweeduizend zevenentwintig lopend recht van erfpacht op een perceel grond, bekend als Blok T, kavel nummer 15 van het verkavelingsplan “MAHOEMA”, ter grootte van achthonderd en zestig vierkante meter (860m²), gelegen in het Tweede District van Curaçao, nader omschreven in meetbrief nummer 543 van achtentwintig november negentienhonderd zesenzestig, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als KAYA ALDERLIESTE NUMMER 4 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

De veilingvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemd notaris.
Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingkosten.

Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één zitting.

Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling aan- of op te houden, danwel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Notariskantoor Chatlein
Rooi Catootjeweg 16
Curaçao.
Telefoon : 738 1414
E-mail : notaris@chatlein.com

This function has been disabled for èxtra.