Kaya Amador Nita 30

0
Kaya Amador Nita 30

EXECUTORIALE VERKOOP
Op donderdag 1 april 2021, des morgens om 10.00 uur zal, ten
overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te
zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op
Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in
het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen
daaropvolgend bij afmijning:
Het tot 8 november 2027 lopend recht van erfpacht op een perceel
grond, gelegen in het Tweede District van Curacao, bekend als
Blok U kavel 46 van het verkavelingsplan “Mahoema”, ter
grootte van 935m2, nader omschreven in meetbrief nummer 192
van 1967, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Kaya
Amador Nita 30.
De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage
liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient
te identiceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat
hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een
bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom
vermeerderd met de veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen
en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te
noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een
schriftelijk bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld
onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.
NOTARISKANTOOR NAALDIJK
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32
Tel: 461-2219/fax:461-2422.

This function has been disabled for èxtra.