Kaya Linasa 6

0
Kaya Linasa 6
E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P
Kaya Linasa 6
Op donderdag 4 juli 2019, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning:
het tot elf mei tweeduizend vijftig lopend recht van erfpacht op een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao, bekend als blok F kavel nummer 40 van het verkavelingsplan Montagne Abou nummer 76-510 tweede wijziging achttien juli negentienhonderd drieëntachtig, ter grootte van vijfhonderd vijftig vierkante meter (550 m2), kadastraal bekend als Afdeling 5, Sectie T, nummer 243, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Kaya Linasa 6.
De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd zal worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.
Het minimum bod dat door de executant verlangd wordt bedraagt Naf 165.000,00.
NOTARISKANTOOR MOERDIJK & PALM
Rooi Catootjeweg 1, alhier.
Tel.: 736-5222Fax: 736- 5223
E-mail: info@notaris.cwwww.notaris.cw

This function has been disabled for èxtra.