Kwartje kavel 39

0
Kwartje kavel 39

Op woensdag 22 december 2021, des ochtends om 11.00 uur
zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens
waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op
Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk
Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en
vervolgens bij afmijning:

een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao
te “Kwartje”, ter grootte van zeshonderdtweeënzeventig vierkante
meter (672 m2), nader omschreven in meetbrief nummer 308 van
2007, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Kwartje
kavel nummer 39, en al hetgeen verder daartoe door aard,
bestemming of natrekking behoort.

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de
veiling ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden
houden onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd
zal worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere
verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te
stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de
reden(en) te noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een
schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van
het Burgerlijk Wetboek onderhands verkopen van
bovenvermelde onroerende zaak, bij voornoemde notaris
uitbrengen.

Het minimum bod dat door de executant verlangd wordt bedraagt
ANG 150.000,00.

NOTARISKANTOOR MOERDIJK & PALM
Rooi Catootjeweg 1, alhier.
Tel.: 736-5222 Fax: 736- 5223
E-mail: [email protected] www.notaris.cw

This function has been disabled for èxtra.