“Oost Jongbloed 167”

0
“Oost Jongbloed 167”

EXECUTORIALE VERKOOP
“Oost Jongbloed 167”

Op donderdag 17 december 2020, des morgens om 15.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning:
een perceel grond, ter grootte van zevenhonderd dertig vierkante meter (730 m2), gelegen in het Tweede District van Curaçao, bekend als kavel nummer 167 van het verkavelingsplan Jongbloed-Liverpool, nader omschreven in meetbrief nummer 139 van achttien april negentienhonderd negenenzeventig, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Oost Jongbloed 167 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.
De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd zal worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij voornoemde notaris uitbrengen.
De inzetprijs is, onder voorbehoud van het recht van de executant de inzetprijs tot op het moment van de veiling te kunnen wijzigen,
ANG 250.000,00.
NOTARISKANTOOR MOERDIJK & PALM
Rooi Catootjeweg 1, alhier.
Tel.: 736-5222 Fax: 736- 5223
E-mail: [email protected] www.notaris.cw

This function has been disabled for èxtra.