Saliña 167

0
Saliña 167
EXECUTORIALE VERKOOP
Op vrijdag 16 april 2021, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning:
a.het tot 26 september 2020 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, ter grootte van 825m2, bekend als Blok D, kavel nummer 9 van het verkavelingsplan “Salinja”, gelegen in het Stadsdistrict van Curacao, kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A nummer 1965, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Saliña 167; en
b. het tot 26 september 2020 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, ter grootte van 184m2, deel van het verkavelingsplan “Salinja”, gelegen in het Stadsdistrict van Curacao, kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A nummer 4149.
De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een schriftelijk bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.
NOTARISKANTOOR NAALDIJK
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32
Tel: 461-2219/fax:461-2422.

This function has been disabled for èxtra.