Santa Rosaweg 162

0
Santa Rosaweg 162
EXECUTORIALE VERKOOP
Op vrijdag 16 april 2021, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning:
Twee percelen grond, gelegen in het tweede district van Curacao op “Jantje Wever”, te weten:
a.een perceel grond, ter grootte van 625m2, nader
omschreven in meetbrief nummer 144 van 9 mei 1960; en
b.een perceel grond, ter grootte van 590m2, nader
omschreven in meetbrief nummer 145 van 9 mei 1960,
met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Santa Rosaweg 162 ook bekend als Santa Rosaweg 162 A, B en C.
De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een schriftelijk bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.
NOTARISKANTOOR NAALDIJK
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32
Tel: 461-2219/fax:461-2422.

This function has been disabled for èxtra.