Santa Rosaweg 204.

  EXECUTORIALE VERKOOP

  Op dinsdag 26 februari 2019 des voormiddags op of omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van:

  het tot negen maart tweeduizend tweeëntwintig lopend recht van erfpacht op een perceel grond, gelegen in het tweede district van Curaçao te “BARBOUQUET”, bekend als kavel P-9, ter grootte van achthonderd zeventig vierkante meter (870m²), nader omschreven in meetbrief nummer 608 van negentienhonderd eenenzestig, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als Santa Rosaweg 204.

  Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

  De veilingsvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris.
  Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingskosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingskosten.

  Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één zitting.

  Het minimale bod dat door de Bank wordt verlangd bedraagt NAf.368.000,–.

  De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling aan- of op te houden, dan wel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.

  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

  Notariskantoor Simon & Steenbaar
  Kaya Flamboyan 14A
  Curaçao
  Telefoon : +5-999-737 1117
  Fax : +5-999-737 1115
  Email : info@simon-steenbaar.com
  Website : www.simon-steenbaar.com

  SHARE

  LEAVE A REPLY