Seroe Grandi 77-A en 77-B

0
Seroe Grandi 77-A en 77-B

EXECUTORIALE VERKOOP

Op vrijdag 3 december 2021, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning:

Het tot 14 mei 2034 lopend recht van erfpacht op een perceel grond gelegen in het tweede district van Curacao, bekend als kavel nummer 77-A van het verkavelingsplan “Seroe Grandi”, ter grootte van 600m2, nader omschreven in meetbrief nummer 184 van 31 augustus 1989, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Seroe Grandi 77-A en 77-B.

De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten.

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een schriftelijk bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR NAALDIJK
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32
Tel: 461-2219/fax:461-2422.

This function has been disabled for èxtra.