Seru Boca Estate kavel nummer 4

0
Seru Boca Estate kavel nummer 4
Ten overstaan van mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi dan wel haar waarnemer
zal op maandag 5 juli 2021 des voormiddags omstreeks 10.00 uur in het openbaar executoriaal worden verkocht:
Een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “Santa Barbara” aan de Spaanse Water, ter grootte van tweeduizend zeshonderd zeventig vierkante meter (2.670m²), kadastraal bekend als Afdeling 8, Sectie A nummer 101, plaatselijk bekend als:
Seru Boca Estate kavel nummer 4, met het daarop gebouwde
en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.
De verkoop geschiedt krachtens art. 3:268 BW in één zitting bij opbod en afslag en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het notariskantoor en houden o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identificeren en om op één of andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder daarvoor de reden te noemen.
Onderhandse biedingen:
tot 2 weken voor de veiling kan een onderhands bod worden uitgebracht middels een aan de notaris gericht schrijven.
De executant beslist of zal worden overgegaan tot een verzoek aan het Gerecht in Eerste Aanleg om de onroerende zaak onderhands te verkopen.
Voor een situatieschets, taxatierapport en de veilingvoorwaarden kunt u de website van de notarissen bezoeken:
http://www.fungaloi-samandar.com
Overige informatie:
De inzetprijs bedraagt NAf. 3.055.000,00.
De onroerendezaakbelasting bedraagt NAf. 28.900,00 per jaar.
De kwartaalbijdrage VvE Seru Boca voor het jaar 2021 is vastgesteld op NAf. 4.275,00.
Voorts zijn op het registergoed van toepassing de Algemene Voorwaarden betreffende Seru Boca Estate (“Seru Boca verklaring”). Een kopie van deze verklaring staat op de website.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.
Fung-A-Loi & Samandar notarissen
Neptunusweg 52
Tel: 737-0877
website: www.fungaloi-samandar.com

This function has been disabled for èxtra.