Roland Pop

  GRADISIMENTU I INVITASHON
  Subrinanan, subrinonan i demás  famia di e defuntu:

  Roland Pop
  (Miho konosi komo Boy)

  Kier a gradisi tur famia, amigunan, bisiñanan, konosinan ku a mustra atenshon na entiero di nos defuntu stimá. Boso sosten i atenshon ta un gran konsuelo pa nos.Nos ke partisipá ku tin un Santu Sakrifisio di misa djasabra 14 di yanuari 2017 pa 7’or di anochi na Misa di Santa Famia.
  Aseptá esaki komo un invitashon personal.

  SHARE