DIREKTIVA DI VOLIBOL NO TA TRAHANDO PA E DEPORTISTANAN