NEGOSHI KU A HAÑA HEMBERNAN DI RABU NO TA DEN ‘KENT U ZELF’