Dolorita Geerman Kelly

1
Dolorita Geerman Kelly

Kuzeta Aruba N.V.
Kuzeta B.V. Bonaire
Kuzeta B.V. (Curaçao),

Ku hondo pena a risibí e notisia di fayesimentu di

Dolorita Geerman Kelly

biuda di P.J. Geerman di Seguros Geerman, Aruiba
mihó konosi komo Doita un dama elegante, ku Señor pegá na su kurason.

Nos ta ekspresá nos mas profundo kondolensia na:
Anthony Marcha, Direktor General di Kuzeta, (yerno)
Lydia Marchena Geerman; (yu muhé mayó)
Rowan Marchena (nieto) i su kasá Karina Galmeijer;
Marcelo i Liam: (bisa-nieto)
Renalinda Marchena (nieta);
Raniel i Risa-Maria: (bisa-nieto)
Rainy Marchena (nieta);
Rocco i Sienna (bisa-nieto)
I demas famia, amistad i konosínan.

Ku Doita sosegá na pas den Reino di Señor

1 COMMENT

LAGA UN KOMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here

This function has been disabled for èxtra.